Haldusnõukogu

Haldusnõukogu teeb vajalikud otsused, et tagada ESRNile usaldatud ülesannete täitmine. Haldusnõukogu koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas (märtsis, juunis, septembris ja detsembris).

Haldusnõukogu liikmed

Haldusnõukogu hääleõigusega liikmed on järgmised isikud:

 • Euroopa Keskpanga (EKP) president ja asepresident;
 • liikmesriikide keskpankade presidendid;
 • üks Euroopa Komisjoni liige;
 • Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja;
 • Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eesistuja;
 • Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eesistuja;
 • teadusliku nõuandekomitee eesistuja ja kaks eesistuja asetäitjat;
 • tehnilise nõuandekomitee eesistuja.

Hääleõiguseta liikmed on järgmised isikud:

 • igast liikmesriigist üks kõrgetasemeline esindaja, kes esindab pädevaid riiklikke järelevalveasutusi (kõrgetasemelised esindajad vahetuvad olenevalt käsitletavast küsimusest, välja arvatud juhul, kui mõne liikmesriigi järelevalveasutused on kokku leppinud ühise esindaja kasutamises);
 • majandus- ja rahanduskomitee eesistuja;
 • Islandi keskpanga president;
 • Norra keskpanga president;
 • Liechtensteini rahandusministeeriumi kõrgetasemeline esindaja;
 • igast eespool nimetatud EFTA riigist üks kõrgetasemeline esindaja, kes esindab pädevat riiklikku järelevalveasutust;
 • EFTA järelevalveameti kolleegiumi liige võib osaleda haldusnõukogu koosolekutel, kui see on tema ametiülesannete seisukohalt asjakohane.

Eesistuja ja eesistuja asetäitjad

Christine LagardeESRNi eesistuja
Stefan IngvesESRNi eesistuja esimene asetäitja
José Manuel CampaESRNi eesistuja teine asetäitja