Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Haldusnõukogu

Haldusnõukogu teeb vajalikud otsused, et tagada ESRNile usaldatud ülesannete täitmine. Haldusnõukogu koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas (märtsis, juunis, septembris ja detsembris).

Haldusnõukogu liikmed

Haldusnõukogu hääleõigusega liikmed on järgmised isikud:

 • Euroopa Keskpanga (EKP) president ja asepresident;
 • liikmesriikide keskpankade presidendid, või, kui see on asjakohane, määratud asutuste kõrgetasemelised esindajad kooskõlas direktiiviga 2013/36/EL või määrusega (EL) nr 575/2013;
 • üks Euroopa Komisjoni esindaja;
 • Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja;
 • Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eesistuja;
 • Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eesistuja;
 • teadusliku nõuandekomitee eesistuja ja kaks eesistuja asetäitjat;
 • tehnilise nõuandekomitee eesistuja.

Hääleõiguseta liikmed on järgmised isikud:

 • igast liikmesriigist üks kõrgetasemeline esindaja, kes esindab riiklikke järelevalveasutusi, makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika elluviimise eest vastutavat siseriiklikku asutust või liikmesriigi keskpanka (välja arvatud juhul, kui keskpanga president ei ole haldusnõukogu hääleõigusega liige – sel juhul on haldusnõukogu hääleõiguseta liikmeks liikmesriigi kõrgetasemeline esindaja) (kõrgetasemelised esindajad vahetuvad olenevalt käsitletavast küsimusest, välja arvatud juhul, kui mõne liikmesriigi asutused on kokku leppinud ühise esindaja kasutamises);
 • majandus- ja rahanduskomitee eesistuja;
 • EKP järelevalvenõukogu esimees;
 • Ühtse Kriisilahendusnõukogu esimees;
 • Islandi keskpanga president;
 • Norra keskpanga president;
 • Liechtensteini rahandusministeeriumi kõrgetasemeline esindaja;
 • igast eespool nimetatud EFTA riigist üks kõrgetasemeline esindaja, kes esindab pädevat riiklikku järelevalveasutust;
 • EFTA järelevalveameti kolleegiumi liige võib osaleda haldusnõukogu koosolekutel, kui see on tema ametiülesannete seisukohalt asjakohane.

Eesistuja ja eesistuja asetäitjad

Christine Lagarde ESRNi eesistuja
Olli Rehn ESRNi eesistuja esimene asetäitja
José Manuel Campa ESRNi eesistuja teine asetäitja

Kõik selle jaotise teemad