Juhtkomitee

Juhtkomitee aitab ette valmistada haldusnõukogu koosolekuid. Komitee vaatab läbi ESRNi nõuandeorganite (tehniline nõuandekomitee ja teaduslik nõuandekomitee) analüüse ning peab arutelusid ESRNi makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika tegevuskava üle.


Juhtkomiteesse kuuluvad järgmised liikmed:

  • ESRNi eesistuja ja eesistuja esimene asetäitja;
  • EKP asepresident;
  • neli teist haldusnõukogu liiget, kelle EKP üldnõukogusse kuuluvad haldusnõukogu liikmed valivad enda hulgast;
  • üks Euroopa Komisjoni liige;
  • Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja;
  • Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eesistuja;
  • Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eesistuja;
  • majandus- ja rahanduskomitee eesistuja;
  • teadusliku nõuandekomitee eesistuja;
  • tehnilise nõuandekomitee eesistuja.