SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Det Almindelige Råd

Det Almindelige Råd træffer de beslutninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, ESRB er blevet betroet. Det Almindelige Råd mødes mindst fire gange om året (i marts, juni, september og december).

Medlemmer

Det Almindelige Råd har følgende medlemmer med stemmeret:

 • formanden og næstformanden for Den Europæiske Centralbank (ECB)
 • cheferne for de nationale centralbanker i medlemslandene eller, hvor det er relevant, højtstående repræsentanter for den udpegede myndighed i henhold  til direktiv 2013/36/EU eller forordning (EU) nr. 575/2013
 • en repræsentant for Europa-Kommissionen
 • formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 • formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
 • formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
 • formanden og de to næstformænd for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC)
 • formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg (ATC)

og følgende medlemmer uden stemmeret:

 • en højtstående repræsentant pr. medlemsland for de nationale tilsynsmyndigheder, for en national myndighed med ansvar for at gennemføre den makroprudentielle politik eller for den nationale centralbank, hvis chefen for den nationale centralbank ikke er medlem af Det Almindelige Råd med stemmeret. I så fald er en højtstående repræsentant for den nationale centralbank medlem af Det Almindelig Råd uden stemmeret (de højtstående repræsentanter roterer, alt efter hvilket spørgsmål der behandles, medmindre medlemslandets nationale myndigheder har udpeget en fælles repræsentant)
 • formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC)
 • formanden for ECB's tilsynsråd
 • formanden for Den Fælles Afviklingsinstans
 • chefen for Islands centralbank
 • chefen Norges centralbank
 • en repræsentant på højt plan fra Lichtensteins finansministerium
 • en repræsentant på højt plan fra den nationale kompetente myndighed i de ovennævnte EFTA-stater (medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning)
 • et kollegiemedlem af EFTA's Surveillance Authority kan deltage i møderne i Det Almindelige Råd, når det er relevant

Formand og næstformænd

Formand og næstformænd

Christine Lagarde

Formand for ESRB

Olli Rehn

Første næstformand for ESRB

Verena Ross

Anden næstformand for ESRB

Alle sider i dette afsnit