Det Almindelige Råd

Det Almindelige Råd træffer de beslutninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, ESRB er blevet betroet. Det Almindelige Råd mødes mindst fire gange om året (i marts, juni, september og december).

Medlemmer

Det Almindelige Råd har følgende medlemmer med stemmeret:

 • formanden og næstformanden for Den Europæiske Centralbank (ECB)
 • cheferne for de nationale centralbanker i medlemslandene
 • et medlem af Europa-Kommissionen
 • formanden for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 • formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
 • formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
 • formanden og de to næstformænd for Det Rådgivende Videnskabelige Udvalg (ASC)
 • formanden for Det Rådgivende Tekniske Udvalg (ATC)

og følgende medlemmer uden stemmeret:

 • en højtstående repræsentant for de kompetente nationale tilsynsmyndigheder for hvert medlemsland (de pågældende højtstående repræsentanter roterer, alt efter hvilket spørgsmål der behandles, medmindre et medlemslands nationale tilsynsmyndigheder har udpeget en fælles repræsentant)
 • formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC)
 • chefen for Islands centralbank
 • chefen Norges centralbank
 • en repræsentant på højt plan fra Lichtensteins finansministerium
 • en repræsentant på højt plan fra den nationale kompetente myndighed i de ovennævnte EFTA-stater (medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning)
 • et kollegiemedlem af EFTA's Surveillance Authority kan deltage i møderne i Det Almindelige Råd, når det er relevant

Formand og næstformænd

Christine LagardeFormand for ESRB
Stefan Ingves Første næstformand for ESRB
José Manuel Campa Anden næstformand for ESRB