Splošni odbor

Splošni odbor sprejema odločitve, ki so potrebne za izvajanje nalog, zaupanih ESRB. Splošni odbor se sestaja vsaj štirikrat letno (marca, junija, septembra in decembra).

Člani

Splošni odbor ESRB

Člani splošnega odbora z glasovalno pravico so:

 • predsednik in podpredsednik Evropske centralne banke (ECB)
 • guvernerji nacionalnih centralnih bank držav članic
 • član Evropske komisije
 • predsednik Evropskega bančnega organa (EBA)
 • predsednik Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
 • predsednik Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
 • predsednik in podpredsednika svetovalnega znanstvenega odbora
 • predsednik svetovalnega tehničnega odbora

Člani splošnega odbora brez glasovalne pravice so:

 • visoki predstavnik enega od pristojnih nacionalnih nadzornih organov iz vsake države članice (visoki predstavniki rotirajo odvisno od obravnavane zadeve, razen če se organi posamezne države članice ne dogovorijo za skupnega predstavnika)
 • predsednik Ekonomsko-finančnega odbora
 • guverner nacionalne centralne banke Islandije
 • guverner nacionalne centralne banke Norveške
 • visoki predstavnik ministrstva za finance iz Liechtensteina
 • visoki predstavnik pristojnega nacionalnega nadzornega organa iz vsake zgoraj omenjene države članice Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA)
 • na sejah splošnega odbora lahko sodeluje tudi član kolegija Nadzornega organa Efte, kadar je to relevantno

Predsednik in podpredsednika

Mario Draghi predsednik ESRB
Mark Carney prvi podpredsednik ESRB
Gabriel Bernardino drugi podpredsednik ESRB