Ochrana údajov

Zásady ochrany osobných údajov a e-mailovej komunikácie

ESRB sa zaväzuje rešpektovať súkromie používateľov. Osobné údaje spracúva len na účely uvedené nižšie; neposkytuje ich na marketingové účely.

Všetky osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a zásadami bezpečnosti a dôvernosti uplatňovanými v rámci informačných systémov ECB.

Nariadenie (ES) č. 45/2001

Aké údaje ESRB ukladá prostredníctvom svojej internetovej stránky?

Informácie zaznamenávané prostredníctvom serverov ECB

Cookies: malé dátové súbory, ktoré webový server posiela do prehliadača na vašom počítači. Prehliadač potom pri budúcej návšteve konkrétnej internetovej stránky informuje príslušný server. Pomocou cookies ukladáme preferencie používateľov a získavame súhrnné informácie o používaní našej internetovej stránky.

Zaznamenávané údaje: servery automaticky zaznamenávajú údaje, ktoré pri návšteve internetovej stránky posiela váš prehliadač. Súčasťou týchto záznamov môžu byť napríklad údaje o dátume a čase vašej návštevy, vašej IP adrese, type, jazyku a veľkosti okna vášho prehliadača, a tiež niekoľko súborov cookie, ktoré identifikujú váš prehliadač. Tieto údaje ESRB zhromažďuje len na zostavovanie súhrnných štatistík o používaní tejto internetovej stránky.

Informácie zaznamenávané prostredníctvom serverov tretích strán

Google Analytics: táto internetová stránka využíva externú službu Google Analytics na získanie štatistických údajov o jej používaní. Zaznamenávané údaje zhromažďované servermi ECB sa posielajú aj na servery prevádzkované spoločnosťou Google a používajú sa na zostavovanie súhrnných štatistík pre ESRB o počte návštev, o spôsobe používania a o vyhľadávaní na tejto stránke.

Spoločnosť Google uplatňuje svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. Spoločnosť Google sama deklaruje súlad s rámcom EÚ a USA „Privacy Shield“, ktorý vyvinulo americké ministerstvo obchodu po konzultácii s Európskou komisiou v snahe zabezpečiť európsky štandard adekvátnej ochrany osobných údajov.

Google Analytics
Google: pravidlá ochrany osobných údajov
Certifikácia Privacy Shield 

Ak chcete odmietnuť používanie cookies od Google Analytics, stiahnite a nainštalujte si doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Osobné údaje odoslané prostredníctvom internetovej stránky alebo e-mailom

Popri e-mailových adresách ESRB uvedených na tejto stránke nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom elektronických služieb, napríklad prostredníctvom online systému ECB na nábor pracovníkov, v ktorom sa na poskytnutie požadovaných služieb vyžadujú vaše osobné údaje.

Online systém ECB na nábor pracovníkov

Ako ESRB chráni vaše osobné údaje?

Informácie na tejto internetovej stránke sú zabezpečené systémom ochrany osobných údajov a riadia sa zásadami ochrany e-mailovej komunikácie.

Právny základ: zásady ochrany jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov inštitúciami a orgánmi Únie vychádzajú z nariadenia (ES) č. 45/2001. ESRB spracúva osobné údaje v súlade s týmto nariadením.

Referent pre ochranu údajov: v rámci ESRB zabezpečuje uplatňovanie ustanovení nariadenia (ES) č. 45/2001 a usmerňuje správcov údajov pri plnení ich úloh (článok 24 nariadenia).

Nezávislým orgánom dohľadu za všetky inštitúcie a orgány Únie je Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (články 41 až 45 nariadenia (ES) č. 45/2001).

Elektronické služby: v prípade každej jednotlivej elektronickej služby ponúkanej zo strany ESRB určuje správca údajov účely a spôsob spracovania poskytnutých osobných údajov a zabezpečuje, aby sa údaje spracovali v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

E-maily: ukladajú sa len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na odoslanie odpovede. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vášho e-mailu a osobných údajov, uveďte ich vo svojej správe.

Stránka venovaná náboru pracovníkov: konkrétne informácie o ochrane a spracovaní údajov súvisiacich s náborom pracovníkov sú k dispozícii na internetových stránkach ECB venovaných pracovným príležitostiam.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov