Προστασία δεδομένων

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απορρήτου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Το ΕΣΣΚ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω και δεν τα κοινοποιεί για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Η επεξεργασία οποιασδήποτε πληροφορίας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.45/2001 και τους κανόνες ασφάλειας του τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και εμπιστευτικότητας της ΕΚΤ.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 45/2001

Τι είδους πληροφορίες συλλέγει το ΕΣΣΚ μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου;

Πληροφορίες που καταγράφονται από τους διακομιστές της ΕΚΤ

Cookies – Τα cookies αποτελούν μικρά σύνολα δεδομένων που αποστέλλει ο διακομιστής ενός δικτυακού τόπου στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε εκ νέου τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, το πρόγραμμα περιήγησης ενημερώνει τον διακομιστή. Τα cookies μάς επιτρέπουν να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και να παρακολουθούμε τις τάσεις χρήσης σε συγκεντρωτική βάση.

Πληροφορίες αρχείου καταγραφής – Οι διακομιστές καταγράφουν αυτόματα τις πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν δικτυακό τόπο. Τα εν λόγω αρχεία καταγραφής του διακομιστή μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, η διεύθυνση IP (Internet Protocol), το είδος, η γλώσσα και το μέγεθος οθόνης του προγράμματος περιήγησης, καθώς και ένα ή περισσότερα cookies τα οποία αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες που συλλέγει το ΕΣΣΚ χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάρτιση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Πληροφορίες που καταγράφονται από διακομιστές τρίτων

Google Analytics – Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την εξωτερική υπηρεσία Google Analytics με σκοπό την άντληση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη χρήση του. Οι πληροφορίες αρχείου καταγραφής που συλλέγουν οι διακομιστές της ΕΚΤ αποστέλλονται και στους διακομιστές της Google και χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρέχουν στο ΕΣΣΚ συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των επισκέψεων μέσω του προγράμματος περιήγησης, τους τρόπους χρήσης και τις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Η Google διαθέτει τη δική της πολιτική απορρήτου. Η Google βεβαιώνει για ίδιο λογαριασμό τη συμμόρφωσή της με το πλαίσιο «Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής» (Privacy Shield), το οποίο ανέπτυξε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να πληρούται το ευρωπαϊκό κριτήριο της «επάρκειας» όσον αφορά την προστασία του απορρήτου.

Google Analytics
Πολιτική απορρήτου της Google
Πιστοποίηση «Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής» (Privacy Shield)

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies της Google Analytics, κάνοντας λήψη και εγκαθιστώντας την πρόσθετη εφαρμογή Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω του δικτυακού τόπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΕΣΣΚ στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, καθώς και μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως το ηλεκτρονικό σύστημα προσλήψεων της ΕΚΤ, στο πλαίσιο των οποίων η υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων είναι απαραίτητη, προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις αιτούμενες κατά περίπτωση υπηρεσίες.

Ηλεκτρονικό σύστημα προσλήψεων της ΕΚΤ

Πώς προστατεύει και διασφαλίζει τις πληροφορίες σας το ΕΣΣΚ;

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο διέπονται από ένα σύστημα διασφαλίσεων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και από πολιτική απορρήτου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Νομική βάση – Η πολιτική προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Το ΕΣΣΚ επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων – Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στον ΕΣΣΚ μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.45/2001 και συμβουλεύει τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων σε θέματα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους (βλ. άρθρο 24 του κανονισμού).

Ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή για όλα τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης (βλ. άρθρα 41 έως 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχει το ΕΣΣΚ, ο κατά περίπτωση υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων καθορίζει τον σκοπό και τα μέσα της επεξεργασίας των υποβαλλόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μεριμνά ώστε η επεξεργασία τους να είναι σύμφωνη με την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – Τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας συλλέγονται μόνο στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου να λάβετε απάντηση. Αν έχετε απορίες όσον αφορά την επεξεργασία στην οποία υπόκεινται το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα συναφή προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας, μπορείτε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Δικτυακός τόπος για ευκαιρίες απασχόλησης – Ειδικότερες πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων όσον αφορά τη μεταχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς προσλήψεων μπορείτε να βρείτε στις σχετικές σελίδες του δικτυακού τόπου της ΕΚτ που αφορούν ειδικά τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων