Svetovalni znanstveni odbor

Svetovalni znanstveni odbor ESRB

Svetovalni znanstveni odbor opravlja raziskave, ki jih splošni odbor uporablja pri sprejemanju makrobonitetnih odločitev. Sestavlja ga 15 strokovnjakov z obsežnim strokovnim znanjem in izkušnjami.

Odbor objavlja poročila, s katerimi prispeva k javni razpravi o makrobonitetni politiki. Doslej je med drugim izdal pozive za verodostojno reševanje bank, oblikovanje evropske unije kapitalskih trgov in večja razkritja v zvezi z ogljično intenzivnim premoženjem.

Odbor je odgovoren za serijo delovnih zvezkov ESRB. Poleg tega mladim ekonomistom vsako leto podeljuje raziskovalno nagrado Ieke van den Burg.

Svetovalni znanstveni odbor se sestaja najmanj enkrat na četrtletje, seje pa potekajo v Frankfurtu. Člani odbora sodelujejo pri oblikovanju politik in v raziskavah ESRB. S člani svetovalnega tehničnega odbora tvorijo tudi skupini, ki delujeta na področju bančništva v senci in medsebojne povezanosti.

Člani svetovalnega znanstvenega odbora

Javier Suárez (predsednik)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (podpredsednik)
London Business School

Marco Pagano (podpredsednik)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
predsednik MTS in EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University of California, Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Dunaj, kot predstavnik svetovalnega tehničnega odbora

Poziv novim članom

Vabimo mednarodne strokovnjake na področju makrobonitetne politike in sistemskih tveganj, da postanejo člani našega svetovalnega znanstvenega odbora. Kandidati bodo izbrani na podlagi splošne usposobljenosti in različnih izkušenj, pridobljenih na akademskih področjih ali v drugih sektorjih, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih ali sindikatih ali kot ponudniki oziroma uporabniki finančnih storitev. Prijaviti se ne morejo zaposleni v institucijah, iz katerih prihajajo člani splošnega odbora ESRB.

Vse prijave bo ESRB obravnaval na podlagi izbirnih meril. Ocenil jih bo usmerjevalni odbor, ki bo tudi predlagal kandidate splošnemu odboru ESRB. Izbrani kandidati bodo v svetovalni znanstveni odbor imenovani za obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja in bodo morali spoštovati obveznosti glede varovanja poslovne skrivnosti, določene v členu 8 Uredbe (EU) št. 1092/2010, ter pravila o zaupnosti. Izbrani kandidati bodo upravičeni do nadomestila in povračila stroškov, povezanih s sodelovanjem v dejavnostih odbora. Kandidati, ki niso niti imenovani niti zavrnjeni, bodo ostali na rezervnem seznamu, ki bo veljal dve leti.

Vse zainteresirane vabimo, da se prijavijo najkasneje do 23. maja 2018 do 23.59 na naslednji e-poštni naslov: ascapplications@esrb.europa.eu

Razpis za prijavo interesa

Obrazec za prijavo