Neuvoa-antava tieteellinen komitea

EJRK:n neuvoa-antava tieteellinen komitea

Neuvoa-antava tieteellinen komitea tekee hallintoneuvoston makrovakauspäätösten tueksi tarvittavaa tutkimustyötä. Komitea koostuu 15 asiantuntijasta, joilla on monipuolinen ammattitaito ja työkokemus ja laaja asiantuntemus.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea osallistuu makrovakauspolitiikkaa koskevaan julkiseen keskusteluun julkaisemalla tutkimusraportteja. Se on raporteissaan nostanut esiin muun muassa, että Eurooppaan tarvitaan uskottavat pankkien kriisinratkaisujärjestelyt ja pääomamarkkinaunioni ja että sijoituksista hiili-intensiivisiin yrityksiin tulisi julkistaa kattavammin tietoja.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea vastaa EJRK:n Working Paper Series ‑julkaisusarjasta. Se myös jakaa vuosittain nuorille taloustieteilijöille tarkoitetun Ieke van den Burg ‑tutkimuspalkinnon.

Neuvoa-antava tieteellinen komitea kokoontuu Frankfurtissa vähintään neljännesvuosittain. Komitean jäsenet ovat mukana EJRK:n tutkimus- ja politiikkatyössä monella tavalla, kuten osallistumalla varjopankkitoimintaa ja keskinäisiä kytköksiä tarkastelevien työryhmien työhön yhdessä neuvoa-antavan teknisen komitean jäsenten kanssa.

EJRK:n neuvoa-antavan tieteellisen komitean jäsenet

Javier Suárez (puheenjohtaja)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (varapuheenjohtaja)
London Business School

Marco Pagano (varapuheenjohtaja)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
MTS:n ja EuroMTS:n puheenjohtaja

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University Of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Itävallan keskuspankki (neuvoa-antavan teknisen komitean edustajana)

Uusien jäsenten haku

Neuvoa-antavaan tieteelliseen komiteaan haetaan makrovakauspolitiikan ja järjestelmäriskien kansainvälisiä asiantuntijoita. Jäsenet valitaan yleisen pätevyyden ja työkokemuksen monipuolisuuden perusteella. Eduksi katsotaan työkokemus akateemisilta tai muilta aloilta ja erityisesti pienistä ja keskisuurista yrityksistä, ammattijärjestöistä tai toimimisesta finanssipalvelujen tarjoajina tai kuluttajina. EJRK:n hallintoneuvostossa edustettuina olevien laitosten työntekijät eivät voi hakea komitean jäsenyyttä.

EJRK tutkii hakemukset valintakriteerien perusteella. Ohjauskomitea arvioi hakemukset ja laatii nimitysehdotuksen hallintoneuvostolle. Valitut hakijat nimitetään neuvoa-antavaan tieteelliseen komiteaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Heidän on täytettävä asetuksen (EU) N:o 1092/2010 artiklassa 8 asetettu salassapitovelvollisuus ja noudatettava salassapitosääntöjä. Valituilla hakijoilla on myös oikeus saada kulukorvauksia ja muita korvauksia osallistumisestaan komitean toimintaan. Jos hakijaa ei nimitetä komiteaan mutta ei myöskään hylätä valintaprosessissa, hänet otetaan varallaololuetteloon, joka on voimassa kahden vuoden ajan.

Asiasta kiinnostuneita pyydetään lähettämään hakemuksensa viimeistään 23.5.2018 klo 23.59 Keski-Euroopan aikaa seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: ascapplications@esrb.europa.eu

Kiinnostuksenilmaisupyyntö

Hakulomake