Kumitat Xjentifiku Konsultattiv

Kumitat Xjentifiku Konsultattiv tal-BERS

Il-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC) jagħmel riċerka biex il-Bord Ġenerali jkun jista’ jieħu deċiżjonijiet makroprudenzjali. Hu magħmul minn 15-il espert li jirrappreżentaw firxa wiesgħa ta’ ħiliet, esperjenza u kompetenza.

L-ASC jagħti sehmu għad-diskussjoni pubblika fuq il-politika makroprudenzjali billi jippubblika rapporti. Il-kontribuzzjonijiet jinkludu sejħiet għal: riżoluzzjoni bankarja kredibbli; unjoni tas-swieq tal-kapital Ewropej; u titjib fid-divulgazzjoni dwar assi b’intensità qawwija ta’ karbonju.

L-ASC hu responsabbli għall-Working Paper Series tal-BERS. Kull sena l-Kumitat jagħti wkoll il-Premju Ieke van den Burg għar-Riċerka, għal ekonomisti żgħażagħ.

L-ASC jiltaqa’ fi Frankfurt tal-anqas darba kull tliet xhur. Il-membri tiegħu jagħtu sehemhom f’firxa ta’ ħidma ta' politika u riċerka tal-BERS, fosthom fil-gruppi konġunti ASC-ATC għas-servizzi bankarji paralleli (shadow banking) u l-interkonnettività.

Membri tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC) tal-BERS

Javier Suárez (President)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (Viċi President)
London Business School

Marco Pagano (Viċi President)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
President MTS u EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University Of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Vienna bħala rappreżentant tal-Kumitat Tekniku Konsultattiv

Sejħa għal membri ġodda

Qed infittxu esperti internazzjonali fil-politika makroprudenzjali u r-riskju sistemiku biex jissieħbu fil-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC). Il-membri se jingħażlu abbażi tal-kompetenza ġenerali u l-esperjenza diversa tagħhom f'oqsma akkademiċi jew setturi oħra, b'mod partikolari f'intrapriżi żgħar u ta' daqs medju jew trejdunjins, jew bħala fornituri jew konsumaturi ta' servizzi finanzjarji. Impjegati ta' istituzzjonijiet minn fejn jiġu l-membri tal-Bord Ġenerali tal-BERS, madankollu, mhumiex eliġibbli biex japplikaw.

Il-BERS se jikkunsidra applikazzjonijiet abbażi tal-kriterji tal-għażla. Il-Kumitat ta' Tmexxija jivvaluta l-applikazzjonijiet u jipproponi kandidati lill-Bord Ġenerali. Il-kandidati magħżula jinħatru fl-ASC għal mandat ta' erba' snin li jiġġedded u jkunu meħtieġa jirrispettaw l-obbligi ta' segretezza professjonali stabbiliti fl-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1092/2010 u r-regoli dwar il-kunfidenzjalità. Il-kandidati magħżula jkunu intitolati wkoll għal indennizzi u għar-rimborż ta' spejjeż relatati mal-parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet tal-ASC. Il-kandidati li la jinħatru għall-ASC u lanqas jitwarbu fil-proċess tal-għażla jinżammu fuq lista ta' riżerva, li tkun valida għal perijodu ta' sentejn.

Il-kandidati interessati huma mistiedna jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom mhux aktar tard minn 23:59 CET tat-23 ta' Mejju 2018 fl-indirizz elettroniku li ġej: ascapplications@esrb.europa.eu

Sejħa għal wiri ta' interess

Formola ta' applikazzjoni li għandha tiġi sottomessa