Konsultatīvā zinātniskā komiteja

ESRK konsultatīvā zinātniskā komiteja

Konsultatīvā zinātniskā komiteja (KZK) veic pētījumus, lai sniegtu informāciju Valdei makroprudenciālās uzraudzības lēmumu pieņemšanai. Tajā ietilpst 15 eksperti ar plašu iemaņu, pieredzes un speciālu zināšanu klāstu.

KZK piedalās sabiedriskajās diskusijās par makroprudenciālo uzraudzības politiku, publicējot ziņojumus. Jau publicētajos ziņojumus aicināts ieviest uzticamu banku noregulējumu, izveidot Eiropas kapitāla tirgu savienību un uzlabot informācijas atklāšanu par aktīviem, kas rada augstas oglekļa emisijas.

KZK atbildīga par ESRK Pētījumu sēriju. Tā arī piešķir jaunajiem ekonomistiem ikgadējo Ikes van den Berhas (Ieke van den Burg) balvu pētniecībā.

KZK sanāksmes notiek Frankfurtē vismaz reizi ceturksnī. Tās locekļi piedalās ESRK politikas izstrādes un pētniecības darbā, t.sk. kopīgās KZK un KSK grupās par paralēlo banku darbību un savstarpējām saiknēm.

ESRK konsultatīvās zinātniskās komitejas (KZK) locekļi

Havjers Suaress (Javier Suárez; priekšsēdētājs)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Ričards Portess (Richard Portes; priekšsēdētāja vietnieks)
London Business School

Marko Pagano (Marco Pagano; priekšsēdētāja vietnieks)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Karleti (Elena Carletti)
Università Bocconi

Prasana Gai (Prasanna Gai)
University of Auckland

Alberto Džovanīni (Alberto Giovannini)
MTS un EuroMTS priekšsēdētājs

Daniels Gross (Daniel Gros)
Centre for European Policy Studies

Malkolms Kemps (Malcolm Kemp)
Nematrian

Ross Levins (Ross Levine)
University Of California at Berkeley

Hosē Luiss Peidro (José-Luis Peydró)
Universitat Pompeu Fabra

Izabela Šnābele (Isabel Schnabel)
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Davids Tesmā (David Thesmar)
MIT Sloan

Ernsts Ludvigs fon Thādens (Ernst-Ludwig von Thadden)
Universität Mannheim

Jozefs Cehners (Josef Zechner)
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreass Itners (Andreas Ittner)
Oesterreichische Nationalbank, Vīne, pārstāvot Konsultatīvo speciālistu komiteju

Aicinām pieteikties jaunus locekļus

Meklējam starptautiskos ekspertus makroprudenciālās politikas un sistēmisko risku jomā, kuri vēlētos kļūt par Konsultatīvās zinātniskās komitejas (KZK) locekļiem. Locekļus izvēlēsies, pamatojoties uz viņu vispārējo kompetenci un daudzpusēju pieredzi akadēmiskajā jomā vai citos sektoros, īpaši saistībā ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vai arodbiedrībām, vai finanšu pakalpojumu sniegšanu vai patēriņu. To iestāžu darbinieki, no kurām savus locekļus izvēlas ESRK, nav tiesīgi pieteikties.

ESRK izskatīs pieteikumus, pamatojoties uz atlases kritērijiem. Koordinācijas komiteja novērtēs pieteikumus un ierosinās kandidātus Valdei. Atlasītie kandidāti tiks iecelti KZK ar pilnvaru termiņu četri gadi, ko iespējams pagarināt, un viņiem būs jāievēro Regulas (ES) Nr. 1092/2010 8. pantā noteiktais dienesta noslēpuma ievērošanas pienākums, kā arī noteikumi par konfidencialitāti. Atlasītajiem kandidātiem būs tiesības uz atlīdzību un izdevumu atmaksu saistībā ar dalību KZK darbībā. Kandidāti, kuri netiks iecelti KZK vai noraidīti atlases procesā, tiks ievietoti rezerves sarakstā, kurš būs derīgs divus gadus.

Ieinteresētos kandidātus lūdzam nosūtīt pieteikumu vēlākais līdz 2018. gada 23. maijam, plkst. 23.59 pēc Viduseiropas laika uz šādu e-pasta adresi: ascapplications@esrb.europa.eu.

Aicinājums izteikt interesi

Pieteikuma veidlapa, kas jāiesniedz