Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή

Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή του ΕΣΣΚ

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή διενεργεί έρευνα με σκοπό την παροχή τεκμηρίωσης για τις μακροπροληπτικές αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου. Απαρτίζεται από 15 εμπειρογνώμονες που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, πείρας και τεχνογνωσίας.

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή συνεισφέρει στη δημόσια συζήτηση για τη μακροπροληπτική πολιτική με τη δημοσίευση εκθέσεων. Προηγούμενες συνεισφορές της αφορούσαν μεταξύ άλλων εκκλήσεις για μια αξιόπιστη εξυγίανση των τραπεζών, μια ευρωπαϊκή ένωση κεφαλαιαγορών και μια ενισχυμένη δημοσιοποίηση των στοιχείων ενεργητικού υψηλής έντασης άνθρακα.

Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έκδοση της σειράς "ESRB Working Paper Series". Επίσης, απονέμει το ετήσιο βραβείο Ieke van den Burg Research Prize για νέους οικονομολόγους.

Η επιτροπή συνεδριάζει στη Φρανκφούρτη τουλάχιστον κάθε τρίμηνο. Τα μέλη της συνεισφέρουν σε ποικίλο έργο του ΕΣΣΚ σε θέματα πολιτικής και έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των μεικτών ομάδων της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής για τον σκιώδη τραπεζικό τομέα και τις διασυνδέσεις.

Μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΣΣΚ

Javier Suárez (Πρόεδρος)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (Αντιπρόεδρος)
London Business School

Marco Pagano (Αντιπρόεδρος)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
Πρόεδρος των MTS και EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University of California at Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank ως εκπρόσωπος της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής

Πρόσκληση για νέα μέλη

Αναζητούμε διεθνείς εμπειρογνώμονες στη μακροπροληπτική πολιτική και στον συστημικό κίνδυνο για να γίνουν μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Η επιλογή των μελών θα βασιστεί στις γενικές ικανότητές τους και στη διαφορετική εμπειρία τους σε ακαδημαϊκούς κλάδους ή άλλους τομείς, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή σε συνδικάτα, ή ως πάροχοι ή καταναλωτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι σε όργανα και οργανισμούς από τα οποία το Γενικό Συμβούλιο του ΕΣΣΚ αντλεί τα μέλη του δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση.

Το ΕΣΣΚ θα εξετάσει τις αιτήσεις υποψηφιότητας βάσει των κριτηρίων επιλογής. Η Διευθύνουσα Επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις και θα προτείνει υποψηφίους στο Γενικό Συμβούλιο. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα διοριστούν στην Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή για ανανεώσιμη περίοδο θητείας τεσσάρων ετών και θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου που ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 και τους κανόνες εμπιστευτικότητας. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα δικαιούνται επίσης αποζημίωση και απόδοση εξόδων που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι που δεν θα διοριστούν στην Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή και δεν θα απορριφθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής θα παραμείνουν σε κατάλογο επιλαχόντων, ο οποίος θα ισχύει για δύο έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως τις 23:59 της 23ης Μαΐου 2018 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: ascapplications@esrb.europa.eu

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έντυπο για την υποβολή αίτησης