Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy

Doradczy Komitet Naukowy prowadzi badania, które dostarczają Radzie Generalnej informacji potrzebnych do podejmowania decyzji makroostrożnościowych. W jego skład wchodzi 15 ekspertów o szerokim spektrum kwalifikacji zawodowych, wiedzy i doświadczenia.

Sprawozdania Komitetu stanowią jego wkład do publicznej debaty o polityce makroostrożnościowej. Dotychczas Komitet wypowiadał się na rzecz wiarygodnego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, europejskiej unii rynków kapitałowych oraz rozszerzenia wymogów informacyjnych w zakresie składników majątku powodujących wysoką emisję CO2.

Komitet wydaje także cykl artykułów naukowych Working Paper Series oraz przyznaje nagrodę im. Ieke van den Burg dla młodych ekonomistów.

Posiedzenia Doradczego Komitetu Naukowego odbywają się co kwartał we Frankfurcie. Członkowie Komitetu uczestniczą w rozmaitych działaniach strategicznych i naukowych ERRS, np. we wspólnych grupach Komitetu Doradczego i Komitetu Technicznego zajmujących się bankowością równoległą i powiązaniami w obrębie systemu finansowego.

Członkowie Doradczego Komitetu Naukowego

Javier Suárez (przewodniczący)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (wiceprzewodniczący)
London Business School, Londyn

Marco Pagano (wiceprzewodniczący)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
prezes MTS and EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University Of California, Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Wiedeń (przedstawiciel Doradczego Komitetu Technicznego)

Zaproszenie dla nowych członków

ERRS poszukuje międzynarodowych ekspertów w dziedzinie polityki makroostrożnościowej i ryzyka systemowego, którzy byliby zainteresowani objęciem funkcji członka Doradczego Komitetu Naukowego. O wyborze zdecydują ogólne kwalifikacje kandydatów oraz posiadanie różnorodnego doświadczenia uzyskanego w pracy naukowej lub w innych sektorach, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w związkach zawodowych lub jako dostawcy lub użytkownicy usług finansowych. W naborze nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w instytucjach, z których rekrutują się członkowie Rady Generalnej ERRS.

Kandydatury zostaną rozpatrzone na podstawie kryteriów naboru. Oceny zgłoszeń dokona Komitet Sterujący, który następne przedstawi swoją propozycję Radzie Generalnej. Wybrani ostatecznie kandydaci zostaną powołani na członków Doradczego Komitetu Naukowego na odnawialną czteroletnią kadencję. Będą musieli przestrzegać obowiązków tajemnicy zawodowej określonych w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 oraz zasad poufności. Będą mieć także prawo do diet i zwrotu kosztów z tytułu udziału w pracach Komitetu. Kandydaci, którzy nie zostaną ani ostatecznie wybrani do Komitetu, ani odrzuceni w procesie naboru, pozostaną na liście rezerwowej, która będzie ważna przez dwa lata.

Zainteresowanych zapraszamy do składania zgłoszeń na adres e-mail ascapplications@esrb.europa.eu w terminie do 23 maja 2018 godz. 23:59 CET.

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania

Formularz zgłoszeniowy