Poradný výbor pre vedecké otázky

Poradný výbor ESRB pre vedecké otázky

Poradný výbor pre vedecké otázky (Advisory Scientific Committee – ASC) uskutočňuje výskum, na ktorom sú založené makroprudenciálne rozhodnutia generálnej rady. Pozostáva z 15 odborníkov zastupujúcich široké spektrum zručností, skúseností a odborných znalostí.

Prostredníctvom svojich správ sa ASC zapája do verejnej diskusie o makroprudenciálnej politike. V minulosti napríklad vyzval na vytvorenie dôveryhodného mechanizmu riešenia krízových situácií bánk, zriadenie európskej únie kapitálových trhov alebo rozšírené zverejňovanie údajov o aktívach s vysokými emisiami uhlíka.

ASC okrem toho vydáva publikáciu ESRB Working Paper Series. Každoročne tiež udeľuje cenu Ieke van den Burgovej mladým ekonómom.

ASC zasadá minimálne raz za štvrťrok vo Frankfurte nad Mohanom. Členovia výboru sa podieľajú na príprave politík ESRB a na jeho výskumnej činnosti. Prispievajú aj k činnosti spoločných skupín ASC a ATC, ktoré sa zameriavajú na tieňové bankovníctvo a vzájomnú previazanosť.

Členovia výboru ESRB pre vedecké otázky (ASC)

Javier Suárez (predseda)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (podpredseda)
London Business School

Marco Pagano (podpredseda)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carlettiová
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
predseda MTS a EuroMTS

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian

Ross Levine
University Of California, Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra

Isabel Schnabelová
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Oesterreichische Nationalbank, Viedeň (zástupca výboru pre technické otázky)

Výzva na pristúpenie nových členov

Hľadáme medzinárodných odborníkov z oblasti makroprudenciálnej politiky a systémových rizík, ktorí majú záujem stať sa členmi poradného výboru pre vedecké otázky. Členovia budú vybraní na základe svojej všeobecnej kvalifikácie a rôznych skúseností v akademickej alebo inej oblasti, najmä v oblasti malých a stredných podnikov alebo odborov, alebo ako poskytovatelia alebo spotrebitelia finančných služieb. Zamestnanci inštitúcií, z ktorých pochádzajú členovia generálnej rady ESRB, sú z okruhu uchádzačov vylúčení.

ESRB prihlášky posúdi na základe výberových kritérií. Riadiaci výbor po vyhodnotení prihlášok predloží zoznam vhodných kandidátov generálnej rade. Vybraní kandidáti budú do ASC vymenovaní na štvorročné funkčné obdobie s možnosťou predĺženia a budú viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo v zmysle článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 a pravidiel zachovávania dôvernosti. Vybraní kandidáti budú mať zároveň nárok na odškodnenie a náhradu výdavkov súvisiacich s ich účasťou na činnosti ASC. Kandidáti, ktorí nebudú zvolení do ASC, ale zároveň v rámci výberového procesu nebudú vylúčení, budú zaradení na zoznam náhradníkov, platný počas dvoch rokov.

Záujemcovia môžu svoje prihlášky predložiť najneskôr do 23:59 h SEČ dňa 23. mája 2018 e-mailom na adresu: ascapplications@esrb.europa.eu

Výzva na vyjadrenie záujmu

Formulár prihlášky