Teaduslik nõuandekomitee

ESRNi teaduslik nõuandekomitee

Teaduslik nõuandekomitee teostab uuringuid, et valmistada ette haldusnõukogu otsuseid makrotasandi usaldatavusjärelevalve valdkonnas. Nõukogu koosneb 15 eksperdist, kellel on erinevad oskused ja ulatuslik kogemus.

Teaduslik nõuandekomitee toetab avalikku arutelu makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika küsimustes, avaldades asjakohaseid aruandeid. Seni on nõuandekomitee andnud oma panuse järgmistes valdkondades: usaldusväärne kriisilahendus, Euroopa kapitaliturgude liit ning süsihappegaasi tekitavate varade ulatuslikum avalikustamine.

Teaduslik nõuandekomitee tegeleb ka ESRNi teadustoimetiste koostamisega ning annab igal aastal välja noortele majandusteadlastele mõeldud Ieke van den Burgi teadusauhinda.

Teaduslik nõuandekomitee koguneb Frankfurdis vähemalt kord kvartalis. Selle liikmed panustavad ESRNi tegevusse ja uurimistöösse ning osalevad muu hulgas teadusliku nõuandekomitee ja tehnilise nõuandekomitee ühistes töörühmades, kus käsitletakse varipangandussektori ning süsteemisisese seotuse teemasid.

ESRNi teadusliku nõuandekomitee liikmed

Javier Suárez (eesistuja)
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)

Richard Portes (eesistuja asetäitja)
London Business School

Marco Pagano (eesistuja asetäitja)
Università degli Studi di Napoli Federico II

Elena Carletti
Università Bocconi

Prasanna Gai
University of Auckland

Alberto Giovannini
MTS ja EuroMTS esimees

Daniel Gros
Centre for European Policy Studies

Malcolm Kemp
Nematrian, London

Ross Levine
University Of California, Berkeley

José-Luis Peydró
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Isabel Schnabel
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

David Thesmar
MIT Sloan

Ernst-Ludwig von Thadden
Universität Mannheim

Josef Zechner
Wirtschaftsuniversität Wien

Andreas Ittner
Austria keskpank, Viin (tehnilise nõuandekomitee esindaja)

Kandideerimiskutse uutele liikmetele

Teaduslik nõuandekomitee soovib leida uusi liikmeid rahvusvaheliste ekspertide seast, kes tegelevad makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja süsteemsete riskidega. Liikmed valitakse lähtuvalt nende üldisest pädevusest ja mitmekülgsest kogemusest akadeemilistes või muudes sektorites, eelkõige väikeste või keskmise suurusega ettevõtete või ametiühingute sektoris või finantsteenuste pakkujate või tarbijatena. Kandideerida ei saa eksperdid nendest institutsioonidest, kust valitakse liikmed ESRNi haldusnõukogusse.

ESRNi juhtkomitee hindab kandidaate valikukriteeriumide alusel ja teeb haldusnõukogule ettepaneku uute liikmete ametisse nimetamiseks. Teadusliku nõuandekomitee uued liikmed nimetatakse ametisse neljaks aastaks tagasinimetamise õigusega ja nad peavad järgima määruse (EL) nr 1092/2010 artiklis 8 sätestatud ametisaladuse hoidmise kohustust ning ametisaladuste korda. Teadusliku nõuandekomitee liikmetel on seoses oma ülesannete täitmisega õigus saada tasu ja kuluhüvitisi. Kandidaadid, keda ei nimetatud teadusliku nõuandekomitee liikmeks ega jäetud valikumenetluses kõrvale, kantakse reservnimekirja, mis kehtib kaks aastat.

Huvitatud kandidaatidel palume esitada taotluse hiljemalt 23. mail 2018 kell 23.59 (Kesk-Euroopa aja järgi) e-aadressil: ascapplications@esrb.europa.eu

Kandideerimiskutse

Kandideerimistaotluse vorm