Riadenie

Riadenie

Generálna rada ESRB prijala nasledujúci kódex, pravidlá a opatrenia:

Kódex správania (rozhodnutie ESRB/2011/3)
Rokovací poriadok (rozhodnutie ESRB/2011/1) – konsolidovaná verzia
Vymenovanie referenta pre ochranu údajov (Decision ESRB/2015/1)

S účinnosťou od 1. júna 2015 vymenovala generálna rada ESRB Barbaru Egglovú za referentku ESRB pre ochranu údajov (Data Protection Officer – DPO).

Osvedčené postupy

Vyhlásenie o záujmoch